Reklamace a vrácení zboží

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY - REKLAMACE

1.1. Spotřebitel

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že dodané zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době převzetí

 1. má dodané zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo takové vlastnosti, které Prodávající ve své nabídce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím či výrobcem,
 2. se dodané zboží hodí k účelu, který pro jeho užití Prodávající uvádí nebo ke kterému se toto zboží obvykle používá,
 3. dodané zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. zboží je dodané v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti,
 5. dodané zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.  Jestliže jde o koupi již použitého zboží, platí lhůta 6 měsíců od převzetí zboží. Tyto práva spotřebiteli nenáleží, jestliže spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud ji sám způsobil.

Spotřebitel má právo

 1. na výměnu součásti dodaného zboží, pokud se vada týká pouze součásti,
 2. na odstranění vady, pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu a je-li to úměrné povaze vady,
 3. právo na dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a lze-li vady odstranit výměnou součástí nebo odstraněním vady či v případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo pro větší počet oprav,
 4. právo na odstoupení, pokud nelze provést výměnu součásti dodaného zboží a vada se týká pouze této součásti či v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat v případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo pro větší počet oprav,
 5. právo na přiměřenou slevu, jestliže nevyužije žádnou ze shora uvedených možností.

Na práva spotřebitele se použije ust. §2099 - §2117 a §2165 -§2174 Občanského zákoníku.

1.2. Kupující - podnikatel

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané zboží nemá vady. Dodané zboží má vady, jestliže nebylo dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Dále má zboží vady v případě, kdy neodpovídá právním předpisům, které se na něj vztahují (právní vady). Jestliže si Kupující objednal zboží na základě vzorku či předlohy, zobrazené u daného zboží v internetovém obchodě, musí dodané zboží odpovídat danému vzorku či předloze.

Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, jestliže jde o vadu, kterou má dodané zboží v okamžiku, kdy Kupující věc převzal od Prodávajícího či dopravce i jestliže se projeví později, či jde o později vzniklou vadu, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Na odpovědnost za vady se použije ustanovení §2099 - §2117 Občanského zákoníku.

1.3. Postup při reklamaci

1.3.1. Kupující uplatňuje nároky vad u Prodávajícího:

 1. vyplněním servisního formuláře přímo na webu prodávajícího 
  písemněna adrese sídla prodávajícího či jeho provozovny
 2. osobněv provozovně prodávajícího v Olomouci, Schweitzerova 37, 779 00
 3. telefonicky na čísle 585 223 697

 

Kupující je po uplatnění reklamace povinen na své náklady doručit reklamované zboží do provozovny Prodávajícího v Olomouci, na ul. Schweitzerova 37 (tyto náklady budou v případě uznání reklamace Kupujícímu ze strany Prodávajícího uhrazeny).

Prodávající provádí také svoz zboží vlastním přepravcem za zvýhodněných podmínek či svoz vlastními pracovníky, tato služba je na dotaz a cena za ni bude Kupujícímu předem sdělena a ten se rozhodne, zda této služby využije či nikoliv.

Upozorňujeme, že zboží je třeba řádně zabalit tak, aby nebylo poškozeno přepravou. 

Za škody vzniklé přepravou prodávající neodpovídá! 
Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku a nehradí při převzetí reklamovaného zboží přepravci náklady na přepravu!

Reklamované zboží je třeba doručit včetně všech součástí!
Reklamované zboží je třeba nepoužívat, aby nedošlo ke zhoršení závady!

1.3.2. Pracovník pověřený reklamací je přítomen na provozovně. O reklamaci uplatněné spotřebitelem osobně tento pracovník rozhodne neprodleně a vydá spotřebiteli potvrzení o reklamaci.

V případě, že zboží bylo doručeno do provozovny Prodávajícího prostřednictvím přepravní služby, rozhodne Prodávající o reklamaci spotřebitele nejpozději do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží a zašle mu doklad o reklamaci.

V případě nejasností je reklamované zboží či předmětný díl zasílán k posouzení výrobci a tato skutečnost bude uvedena do reklamačního protokolu či Kupujícímu sdělena.

Vada je v případě uznání reklamace odstraněna v co nejkratší době, max. do 30ti dnů. Jestliže je k odstranění vady třeba objednat náhradní díly s delší dodací lhůtou, Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informuje se sdělením termínu, kdy bude vada odstraněna.

1.3.3. Skladné, svémocný prodej

Po ukončení reklamačního řízení je zboží odesláno zpět Kupujícímu (v případě uznání reklamace na náklady Prodávajícího) či si je Kupující vyzvedne na provozovně v Olomouci, na ulici Schweitzerova 37, volba je na Kupujícím. V případě, že si Kupující reklamované zboží nevyzvedne na provozovně Prodávajícího, ačkoliv k tomu byl vyzván, je Prodávající oprávněn účtovat mu náklady spojené s vhodným uložením věci – skladné. Dále je Prodávající oprávněn účtovat skladné v případě, kdy si Kupující nepřevzal zařízení od přepravce.

Skladné je účtováno ve výši 50,-  Kč/den, a to od 10. dne, kdy se Kupující ocitne v prodlení.

Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím reklamovaného zboží déle než 3 kalendářní měsíce, Prodávající je oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat. Před prodejem Kupujícího
o zamýšleném prodeji vyrozumí a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci v délce
1 kalendářního měsíce od vyrozumění. Po uplynutí náhradní lhůty je Prodávající oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat, ať již v celku nebo v podobě použitelných náhradních dílů. Výtěžek z prodeje přesahující vzniklé náklady Prodávajícího zašle kupujícímu.

Jestliže je zboží neprodejné, je Prodávající po předchozím upozornění Kupujícího a stanovení náhradního doby pro převzetí oprávněn zařízení ekologicky zlikvidovat.

1.4. Záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze výslovným prohlášením, které musí být uvedeno

 1. v nabídce Prodávajícího u daného druhu zboží v jeho internetovém obchodě,
 2. v záručním listě, je-li připojen.

1.5. Prodávající neodpovídá za vady

 1. a) neprojeví-li se vada během diagnostiky a nebude-li ani Kupující schopen závadu viditelně před Prodávajícím demonstrovat,
 2. b) jestliže je vada způsobena nedodržením pokynů v uživatelské příručce,
 3. c) jestliže je vada způsobena úmyslným či nedbalostním jednáním třetí osoby či neodbornou obsluhou či manipulací nebo nadměrným zatížením,
 4. d) jestliže je vada způsobena znečištěním zařízení nebo zanedbáním jeho periodické údržby doporučené výrobcem,
 5. e) jestliže je vada způsobena vlivem vnějších podmínek (nadměrná vlhkost, prašnost, otřesy, vystavení větším teplotám, žíravinám, apod.),
 6. f) jestliže bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo instalováno takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce,
 7. g) jestliže bylo zařízení dále užíváno v době mezi nahlášením reklamace a provedenou diagnostikou technikem u reklamací závad, kde užívání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady,

V případě, kdy Prodávající zjistí, že jde o vadu, za níž neodpovídá, provádění prací přeruší a neprodleně Kupujícího informuje a vyčká jeho stanoviska. Jestliže si Kupující bude přát odstranění této vady, je povinen Prodávajícímu uhradit cenu

za dílo a další náklady dle předchozí domluvy.

 

0

Nákupní košík

Cart empty
Jsem prázdný

Přihlášení

Nemáte účet? Zaregistrujte se

0

Oblíbené produkty

Nemáte uloženy žádné oblíbené produkty.

Můžeme vám pomoci něco najít?